Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Nieuwe regeling WW en Vrijwilligerswerk, deel 2 (van NOV)

 
Per 1 januari 2015 heeft minister Asscher een nieuwe regeling WW en Vrijwilligerswerk in laten gaan. Het liefst had Vereniging NOV gehad dat het UWV niet meer zou controleren op vrijwilligerswerk, maar daar wil de minister niet aan om werkverdringing te voorkomen. Omdat we er niet direct op rekenen dat met de nieuwe regeling alle problemen voorbij zijn, hebben we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afspraken gemaakt om na vijf maanden te evalueren. Help ons door via ons meldpunt alles wat misgaat te melden. Dat is anoniem.

Wat is er anders?
De nieuwe regeling gaat uit van wat vrijwilligerswerk is bij (niet-commerciële) organisaties. Als iets bij een organisatie vrijwilligerswerk is, dan mag de WW'er het doen, ongeacht het aantal uur dat hij dat wil doen. Vanzelfsprekend moet hij kunnen voldoen aan zijn andere verplichtingen voor het UWV, wat in de praktijk geen probleem blijkt te zijn.

Wat is vrijwilligerswerk?
Ook voorheen betaald werk kan vrijwilligerswerk zijn bij een organisatie. Voorwaarde is dat het werk minimaal een jaar lang niet gedaan is door een betaalde medewerker. Dit staat in de regeling om werkverdringing te voorkomen. Organisaties die een betaalde baan 1-op-1 overzetten naar een vrijwilligersfunctie (het gebeurt, echt waar!), kunnen daar dus voorlopig geen vrijwilliger met een WW-uitkering voor vragen. Vereniging NOV adviseert organisaties die onbekend zijn met vrijwilligerswerk om contact op te nemen met de vrijwilligerscentrale in hun gemeente en ons standpunt te lezen en ter harte te nemen. 

Twijfels
De nieuwe regeling is gebaseerd op het systeem van de Algemeen Nut Beogende Insteling (ANBI, hiervan is een register) en Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI, deze staan niet geregistreerd). Lees hier meer over SBBI en ANBI. Naar wij verwachten zal vooral het bepalen welke organisatie een SBBI is een probleem worden voor de UWV-medewerkers. Ook zijn wij erg benieuwd welke vrijwilligersorganisaties en vooral ook burgerinitiatieven buiten het systeem van SBBI en ANBI vallen en dus (onterecht) geen vrijwilligers met een WW-uitkering kunnen vragen.

Daarom een MELDPUNT
Graag ontvangen wij voor de evaluatie met het ministerie meldingen van mensen en organisaties die vinden dat het UWV onterecht het doen van vrijwilligerswerk door iemand met een WW-uitkering afwijst.
Ga hier naar het meldpunt WW en Vrijwilligerswerk
Deel deze informatie met zoveel mogelijk mensen en organisatie, ook al heeft u er zelf (nog) weinig mee te maken.
http://nov.nl/actueel/nieuws/nieuwe-regeling-ww-en-vrijwilligerswerk


Standpunt NOV

Mogen vrijwilligers betaalde krachten vervangen?
In tijden van bezuiniging kunnen sommige maatschappelijke functies alleen overeind blijven doordat vrijwilligers bereid zijn ze te vervullen. Hiervoor zouden dan vrijwilligers betaalde krachten moeten vervangen. Of dit kan en mag, en onder welke voorwaarden, levert een complexe discussie op. Vereniging NOV stelt zich op het standpunt dat vrijwilligers in bepaalde omstandigheden betaalde krachten kunnen vervangen, net zoals vrijwilligers vervangen kunnen worden door betaalde krachten. Er zijn echter een aantal randvoorwaarden waaraan voldoen moet worden wanneer vrijwilligers betaalde krachten gaan vervangen:

  1. Het vrijwilligerswerk is echt vrijwillig. 
  2. De vrijwilliger heeft een intrinsieke motivatie om het werk te doen en zich achter de doelstelling van de organisatie of het project te scharen.
  3. De organisatie zorgt voor een goed vrijwilligersbeleid.
  4. De organisatie zorgt voor deskundigheidsbevordering.
  5. De organisatie zorgt voor een veilige omgeving en goede afspraken over de verantwoordelijkheden.
  6. De organisatie is geen profit-organisatie, maar werkt zonder winstoogmerk.
  7. De rolverdeling tussen eventuele beroepskrachten en vrijwilligers is duidelijk en in de praktijk ook evenwichtig. Iedereen weet wat hij moet doen en er is onderling respect. Zo kan het zijn dat de beroepskracht er juist is om de vrijwilligers te ondersteunen in plaats van andersom.
  8. De grenzen aan wat een vrijwilliger mag doen (bijvoorbeeld in de zorg) veranderen, maar verdienen elke keer weer discussie en heldere afspraken.

Vereniging NOV is ook van mening dat overheden en organisaties heel duidelijk moeten beseffen:

Dat het niet vanzelfsprekend is dat vrijwilligers (voorheen betaalde) taken uitvoeren. Overheden en organisaties doen zichzelf (en anderen) een groot plezier dit mee te nemen bij het opstellen van realistische doelen. Voor veel maatschappelijke functies, en ook voor de ondersteuning en coördinatie van vrijwilligers, zal altijd geld nodig zijn. Verhoging van belastingen, betrekken van fondsen en samenwerking met het bedrijfsleven kunnen hieraan bijdragen. Nederland kent een enorm percentage vrijwilligers met een maatschappelijke betrokkenheid. Aan het een beroep doen daarop zitten echter grenzen; mensen moeten een inkomen hebben, hebben familie, ander vrijwilligerswerk, hobby's etc.

http://nov.nl/standpunten/vrijwilligers-betaalde-krachten