Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Will Ridderbecks

Vrijwilligerswerk: goed voor de samenleving, maar ook voor jezelf!
Mijn naam is Will Ridderbecks, 62 jaar oud, en ik ben een geboren en getogen Swalmenaar. Ruim dertig jaar verrichtte ik in mijn geboortedorp, naast mijn reguliere werk, met veel plezier en toewijding vrijwilligerswerk voor verenigingen, hoofdzakelijk op redactioneel gebied. Vlak na mijn verhuizing van Swalmen naar Haelen, nu bijna vijf jaar geleden, legde ik om die reden contact met de toenmalige Stichting Welzijn, thans Proteion Welzijn. Dit leidde, naast vrijwilligerswerkzaamheden voor deze organisatie, ook tot redactiewerkzaamheden als vrijwilliger voor Omroep 3ML gedurende een periode van twee jaar. Daarnaast verricht ik sinds langere tijd incidentele vrijwilligerswerkzaamheden ten behoeve van andere non-profit instellingen of organisaties en bied ik geregeld hulp op dit gebied aan individuele mensen. Mijn vrijwilligersactiviteiten bestaan, globaal genomen, uit grafische vormgeving, opmaak van documenten, brochures, flyers, nieuwsbrieven of kaarten, redactionele activiteiten, het samenstellen van teksten en het actueel houden van websites.

Welkom en duurzaam alternatief
Het vrijwilligerswerk ten behoeve van Proteion Welzijn bevalt me uitstekend. De onderlinge contacten zijn bijzonder goed en de werksfeer is prettig. Ik heb dan ook veel bewondering voor de wijze waarop de professionele medewerkers van deze organisatie in de huidige tijd met vrijwilligers omgaan. Met de nadruk op “in de huidige tijd”. Aan het eind van de vorige eeuw heeft het vrijwilligerswerk immers een wezenlijke kentering ondergaan. Was vrijwilligerswerk voorheen in de eerste plaats een zeer gewaardeerde uitdrukking van gemeenschaps- en burgerzin, in de huidige tijd wordt de inzet van vrijwilligers veeleer gekenschetst als een welkom en duurzaam alternatief voor een verantwoorde invulling van de voortschrijdende taken waarvoor de complexe maatschappij zich in de toekomst gesteld ziet. Daarbij zijn de beweegredenen van de vrijwilliger om onbetaald werk te verrichten niet louter en alleen meer gelegen in nobele motieven als “humanitaire betrokkenheid” of “altruïsme”, maar ook in even zo belangrijke motieven als zelfontplooiing, maatschappelijk engagement, voldoening en waardering voor het werk dat je als vrijwilliger doet. Erkenning dus! Niet om wie je bent, maar om datgene wat je doet of verricht ten behoeve van de samenleving.

Waardevolle schakel
De zorgvuldige wijze waarop Proteion Welzijn vrijwilligers werft, bindt, enthousiasmeert en continueert, wekt bij mij veel vertrouwen. Het schenkt mij veel moed, energie, genoegdoening en kracht. Daarnaast geeft deze aanpak in hoge mate voldoening omdat uit de praktijk blijkt dat je als vrijwilliger een waardevolle schakel vormt in het grote raderwerk van de samenleving. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten. Je doet vrijwillig iets voor een ander, maar krijgt er zelf ook heel veel voor terug. Zoals bezig blijven, bijblijven en iets nuttigs en waardevols doen voor de maatschappij. Ik kan vrijwilligerswerk dan ook iedereen aanbevelen. Het is niet alleen goed voor de gemeenschap waar je deel van uitmaakt en de organisatie of persoon waarvoor je werkt, maar het is óók - en zeker niet in de laatste plaats - goed en waardevol voor jezelf!

Will Ridderbecks