Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Vergoedingen en onkosten

Kan een vrijwilliger onkosten vergoed krijgen?
Soms moeten er voor vrijwilligerswerk bepaalde onkosten gemaakt worden, soms is er sprake van een vaste onkostenvergoeding.
Organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen een vergoeding geven voor de kosten die te maken hebben met vrijwilligerswerk. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Het kan ook een vast bedrag zijn, de zogenaamde forfaitaire vergoeding, voor kosten die niet aangetoond hoeven te worden.
Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Ze mogen zelf beslissen of zij een onkostenvergoeding geven. Ook mogen zij beslissen hoe hoog die vergoeding is.
Voor actuele informatie: Landelijke Vrijwilligers Informatie, T: 0900-8998600 (€ 0,20 /min).

Wat wordt verstaan onder de Onkostenvergoedingsregeling vrijwilligers?
Voor 2012 is door de fiscus een vaste onkostenvergoeding vastgesteld met een maximum van
€ 150,00 per maand of € 1.500,00 per jaar. Mensen met een bijstandsuitkering mogen maximaal
€ 95,00 per maand als vaste onkostenvergoeding ontvangen tot een maximum van € 764,00 per jaar zonder dat dit invloed heeft op de uitkering. Wanneer het vrijwilligerswerk het vinden van een betaalde baan bevordert, kunnen gemeenten besluiten dat de bijstandsgerechtigde ook een onkosten vergoeding mag ontvangen van € 150,00 per maand tot een maximum van € 1.500,00 per jaar.

Is er een landelijke regeling om reiskosten te vergoeden?
Nee, reiskosten worden vaak vergoed op basis van openbaar vervoer, ongeacht of iemand per fiets, auto of openbaar vervoer komt.

Wat is de maximale hoogte van een kilometervergoeding voor de auto?
Maximaal is het bedrag dat de ANWB voor het betreffende type auto aangeeft. Het merendeel van de organisaties vergoedt tussen de € 0,18 en € 0,29 per kilometer.

Mogen onkosten opgevoerd worden op het belastingformulier bij schenkingen/giften?
Als onkosten gedeclareerd worden, maar niet worden ontvangen (omdat men ervan afziet) mag men de onkosten bij 'giften' op het belastingformulier opvoeren. De organisatie moet dan wel een instelling zijn 'van algemeen nut' en in de statuten moet staan dat vrijwilligers onkosten kunnen declareren.

Is er sprake van een maximale vaste onkostenvergoeding met daar bovenop een vergoeding van werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten, dan komt men niet meer in aanmerking voor vrijstelling van belasting- en premieheffing. De vaste onkostenvergoeding en de vergoeding van aantoonbare werkelijk gemaakte kosten worden niet in mindering gebracht op de uitkering. Andere vergoedingen of beloningen voor vrijwilligerswerk worden wel verrekend met de uitkering.

Over onkostenvergoedingen die gebaseerd zijn op werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten hoeven geen premies en belastingen te worden betaald. Ook over een vaste onkostenvergoeding die niet hoger is dan het vaste (forfaitaire) bedrag hoeven geen premies en belastingen te worden betaald.

Wat voor onkosten kunnen worden gemaakt?
Telefoon-, kopieer- en reiskosten.

Vergoedingen
Als u vrijwilligerswerk doet (bijvoorbeeld verenigingswerk of buurtwerk), krijgt u soms een vergoeding voor de kosten die u maakt of een kleine vergoeding voor uw werkzaamheden.

Niet belaste vrijwilligersvergoedingen
De vergoeding die u als vrijwilliger krijgt, is in de volgende 2 gevallen niet belast voor de loon- en inkomstenbelasting:
• U krijgt alleen maar een vergoeding voor de kosten die u hebt gemaakt.
• U krijgt een vrijwilligersvergoeding voor het werk. Dat wil zeggen dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Vrijwilligersvergoedingen
In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:
• U krijgt alleen vergoedingen voor de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 150,00 per maand en € 1.500,00 per jaar.
• U bent 23 jaar of ouder en u krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150,00 per maand en € 1.500,00 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
• U bent jonger dan 23 jaar en u krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150,00 per maand en € 1.500,00 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven. Ook hoeft de organisatie hiervoor geen urenadministratie bij te houden. Dus ook niet als u andere vergoedingen dan uurvergoedingen krijgt.

Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of € 2,50 per uur als u jonger bent dan 23 jaar), € 150,00 per maand of € 1.500,00 per jaar. In dat geval gaan wij ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.
(http://www.belastingdienst.nl/particulier/vrijwilligers)

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet
Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95,00 per maand is en maximaal € 764,00 per jaar.
Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor uw re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150,00 per maand en € 1.500,00 per jaar.

Meer informatie bij:
- Informatietelefoon ministerie SZW: 0800-9051.
- Publieksinformatie ministerie VWS: 070 - 3407890 of www.minvws.nl
- Belastingtelefoon 0800-0543 of Vrijwilligersvergoedingen Belasting
- Uw gemeente of UWV Werkbedrijf: https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/